Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

I henhold til åpenhetsloven er virksomheter pålagt å foreta aktsomhetsvurderinger for å identifisere og håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I denne redegjørelsen vil vi gi en generell beskrivelse av vår organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for håndtering av slike konsekvenser. Vi vil også gi informasjon om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko vi har avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger, samt tiltak vi har iverksatt eller planlegger å iverksette for å begrense disse konsekvensene. Til slutt vil vi presentere resultatene eller forventede resultater av disse tiltakene.

Generell beskrivelse av virksomheten:
Flaget AS er en bedrift som opererer innen bygg og anlegg. Vår virksomhet er engasjert i utvikling av eiendom, prosjektering og oppføring av bygg og konstruksjoner. Vi har 56 ansatte og opererer i Norge.

Retningslinjer og rutiner for å håndtere negative konsekvenser

Vi har etablert klare retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse retningslinjene er integrert i vår overordnede virksomhetsstrategi og omfatter følgende områder:

Menneskerettigheter
Vi støtter og respekterer prinsippene og retningslinjene for menneskerettigheter, slik de er nedfelt i relevante internasjonale avtaler og erklæringer.

Arbeidsforhold
Vi arbeider for å sikre rettferdige og anstendige arbeidsforhold for våre ansatte og de involverte i vår verdikjede. Dette inkluderer tiltak for å bekjempe diskriminering, sikre likestilling, respektere arbeidstakeres rettigheter og fremme helse og sikkerhet.

Leverandørkjede
Vi pålegger våre leverandører og forretningspartnere å overholde lignende standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold gjennom våre innkjøpsprosedyrer og avtaler.


Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi identifisert visse faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for slike konsekvenser. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til:

Brudd på arbeidstakeres rettigheter
Vi har avdekket tilfeller der arbeidstakere i vår virksomhet eller leverandørkjede har opplevd brudd på deres rettigheter, for eksempel manglende betaling av minimumslønn, dårlige arbeidsforhold eller tvangsarbeid.

Miljøpåvirkning
Vår virksomhet har hatt en negativ innvirkning på miljøet gjennom utslipp, avfallshåndtering eller annen aktivitet som bidrar til klimaendringer eller økologisk nedbrytning.


Tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko

For å håndtere de identifiserte negative konsekvensene og risikoen, har vi iverksatt eller planlegger å iverksette følgende tiltak:

Arbeiderrettigheter
Vi har forbedret våre retningslinjer for arbeidstakeres rettigheter, styrket våre tilsynsprosesser og etablert kanaler for rapportering av brudd. Vi samarbeider også med fagforeninger og andre interessenter for å sikre rettferdige og anstendige arbeidsforhold.

Miljøvennlige tiltak
Vi har implementert tiltak for å redusere våre utslipp, forbedre energieffektiviteten og fremme bærekraftig ressursbruk. Vi jobber også med å utvikle mer miljøvennlige produkter og tjenester.

Resultatene eller forventede resultater av tiltakene:

Mens vi kontinuerlig overvåker og evaluerer effektiviteten av våre tiltak, har vi allerede oppnådd visse resultater, inkludert:

Økt bevissthet
Våre aktsomhetsvurderinger har økt bevisstheten internt og blant våre leverandører om betydningen av å respektere menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter.

Forbedret etterlevelse
Gjennom implementeringen av våre retningslinjer og rutiner har vi sett en forbedring i etterlevelsen av arbeidsstandarder og miljøkrav både i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Redusert miljøpåvirkning
Våre miljøinitiativer har bidratt til en reduksjon i våre totale klimagassutslipp, avfallsproduksjon og annen negativ miljøpåvirkning.

Vi forplikter oss til å fortsette arbeidet med å forbedre våre aktsomhetsvurderinger og tiltakene våre for å håndtere negative konsekvenser. Gjennom åpenhetsloven sikrer vi at vi er transparente om våre innsatsområder, fremgang og utfordringer knyttet til respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.